Порядок приема работника на основную работу

Кадровый помощник

Порядок приема работника на основную работу

(актуален на 2020 г.)