Учёт

КГД запущен камеральный контроль по полному отражению работников в налоговой отчетности и ЕСУТД

2429
Об  этом рассказали в Комитете государственных доходов РК, сообщает Учет.kz

В случаях, когда работодатель несвоевременно осуществляет отчисления за работников, он нарушает их права, так как это влияет на определение пенсионного стажа и размера пенсий, а также другие меры социальной поддержки граждан.

Автоматизированный камеральный контроль полноты отражения в декларации по индивидуальному подоходному налогу работодателями наемных работников запущен Комитетом государственных доходов МФ РК.

Процесс ведется на основе трудовых договоров, зарегистрированных в Единой системе учета электронных трудовых договоров РК.  

В КГД напоминают о необходимости полного отражения в налоговой отчетности всех наемных работников, их реальных доходов и перечисления пенсионных взносов и социальных платежей.  Только в текущем году в адрес работодателей сформировано порядка 46 тыс. извещений о нарушениях в отношении 706 тыс. наемных работников.
В частности, 41 тыс. работодателей не указывают наемных работников, 5 тыс. работодателей не представляют налоговую отчетность по 150 тыс. наемных работников.
 
Напомним, что для отдельных отраслей экономики до 31 декабря 2020 года введено освобождение от уплаты индивидуального подоходного налога и социальных платежей с фонда оплаты труда.Жұмыс беруші қызметкерлер үшін уақытылы аударымдар жасамаған жағдайда, ол олардың құқықтарын бұзады. Өйткені бұл зейнеткерлік өтілін және зейнетақының мөлшерін анықтауға, сондай-ақ азаматтарды әлеуметтік қолдаудың басқа шараларына әсер етеді.
 
ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті жұмыс берушілер жеке табыс салығы бойынша декларациясында қызметкерлердің толықтай көрсетілуіне автоматтандырылған бақылауды бастады. Бұл рәсім ҚР электрондық еңбек келісім-шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде тіркелген еңбек келісімшарттары негізінде жүзеге асырылады.
 

Сондықтан, Мемлекеттік кірістер комитеті салық есептілігінде барлық қызметкерлерді, олардың нақты кірістерін және зейнетақы жарналары мен әлеуметтік төлемдердің аударымын толық көрсетілу қажеттігін еске салады.


 
Тек биылдың өзінде жұмыс берушілерге 706 мың қызметкерге қатысты 46 мыңға жуық бұзушылық туралы хабарлама жолданды.
 
Атап айтқанда, 41 мың жұмыс беруші өз қызметкерлерін көрсетпейді,  
5 мың жұмыс беруші 150 мың жұмыскерді салық есептілігінде көрсетпей тапсырады.
 
Еске сала кетейік, экономиканың жекелеген салалары үшін 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін жалақы қорынан жеке табыс салығы мен әлеуметтік төлемдерді төлеуден босату енгізілген болатын.