Учёт

Вниманию налогоплательщиков, на которых распространяется обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по КПН до сдачи декларации!

2484

Налоговый комитет Министерства финансов Республики Казахстан напоминает, что в соответствии с пунктом 4 статьи 141 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 20.01.2012 года истекает срок представления формы 101.01 «Расчет авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу подлежащей уплате за период до сдачи декларации».

Обязательство по представлению данной формы распространяется на налогоплательщиков, у которых совокупный годовой доход с учетом корректировок за 2010 год превышает сумму, равную 325000-кратному размеру МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января 2010 года.

Во избежание штрафных санкций, просим Расчет представить в установленный срок.


Налоговый департамент по г. Алматы


Корпоративтік табыс салығы бойынша

аванстық төлемдерді есептеу және төлеу міндеттері

таратылатын салық төлеушілердің

назарына !

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің 141-бабының 4-тармағына сәйкес 101.01 нысандағы «Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация тапсырғанға дейінгі аванстық төлемдер есебін» тапсыру мерзімі 20.01.2012 жылы аяқталатынын хабарлайды.

Осы нысанды тапсыру міндеті, 2010 жыл бойынша жиынтық табысы 2010 жылдың 1-ші қаңтарында қолданыста болған айлық есептік көрсеткішінің 325000-ға еселенген мөлшеріне тең немесе одан артқан салық төлеушілер үшін таратылады.

Әкімшілік жазадан сақталу мақсатында, көрсетілген есеп-қисапты заңда көрсетілген мерзімде тапсыруыңызды сұраймыз.