Учёт

Руководителем Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области назначен Умбеталиев Алтынсары Дуйсенбекович

4916
Ум­бе­та­ли­ев Ал­тын­са­ры Дуй­сен­бе­ко­вич воз­гла­вит де­пар­та­мент госдо­хо­дов ЮКО.

7 но­яб­ря 2014 го­да За­ме­сти­тель Пред­се­да­те­ля Ко­ми­те­та го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан Джу­ма­диль­да­ев Ану­ар Сер­ку­ло­вич пред­ста­вил кол­лек­ти­ву Де­пар­та­мен­та го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов Юж­но-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти – ру­ко­во­ди­те­ля Де­пар­та­мен­та го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов по Юж­но-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти – Ум­бе­та­ли­е­ва Ал­тын­са­ры Дуй­сен­бе­ко­ви­ча.

При­ка­зом Ми­ни­стра фи­нан­сов РК №428-Л/С от 04 но­яб­ря 2014 го­да Ум­бе­та­ли­ев Ал­тын­са­ры Дуй­сен­бе­ко­вич на­зна­чен ру­ко­во­ди­те­лем Де­пар­та­мен­та го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов по Юж­но-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти Ко­ми­те­та го­су­дар­ствен­ных до­хо­дов МФ РК.

Ум­бе­та­ли­ев Ал­тын­са­ры Дуй­сен­бе­ко­вич, 1958 го­да рож­де­ния, ка­зах, име­ет 4 выс­ших об­ра­зо­ва­ния, спе­ци­аль­но­сти «сель­ское хо­зяй­ство», «эко­но­мист» и «юрис­пру­ден­ция». Док­тор эко­но­ми­че­ских на­ук, про­фес­сор. Во­ин­ское зва­ние – пол­ков­ник фи­нан­со­вой по­ли­ции. Об­щий тру­до­вой стаж 34 го­да, в на­ло­го­вой служ­бе 7 лет.

А. Ум­бе­та­ли­ев ра­бо­тал в ор­га­нах внут­рен­них дел, На­ло­го­вой и Фи­нан­со­вой по­ли­ции.

1996-2008 го­ды ра­бо­тал за­ме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля на­ло­го­во­го ко­ми­те­та по Юж­но-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти, на­чаль­ни­ком Де­пар­та­мен­та по борь­бе с эко­но­ми­че­ской и кор­руп­ци­он­ной пре­ступ­но­стью по Юж­но-Ка­зах­стан­ской и Жам­был­ской об­ла­стей.

С 25 сен­тяб­ря 2012 го­да до 4 но­яб­ря те­ку­ще­го го­да А. Ум­бе­та­ли­ев ра­бо­тал ру­ко­во­ди­те­лем На­ло­го­во­го де­пар­та­мен­та по Юж­но-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти НК МФ РК.

А. Ум­бе­та­ли­ев яв­ля­ет­ся чле­ном Ко­ор­ди­на­ци­он­но­го со­ве­та ЮКО по обес­пе­че­нию за­кон­но­сти, пра­во­по­ряд­ка и борь­бы с пре­ступ­но­стью, чле­ном Дис­ци­пли­нар­но­го Со­ве­та Де­пар­та­мен­та по де­лам го­су­дар­ствен­ной служ­бы по ЮКО.

На­граж­ден Ор­де­ном «Құрмет», Ме­да­ля­ми «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Кон­сти­ту­ци­я­сы­на 10 жыл», «ҚР тәуелсіздігіне 20 жыл», «Бел­сенді қыз­меті үшін» НДП «НҰР ОТАН», «ҚР қар­жы по­ли­ци­я­сы ор­ган­да­рын­дағы үздік қыз­меті үшін», Бла­го­дар­ствен­ным пись­мом Пре­зи­ден­та РК, при­сво­е­но зва­ние От­лич­ник го­су­дар­ствен­ной и на­ло­го­вой служ­бы.

Департамент госдоходов по ЮКО 
Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено