Учёт

Н. Назарбаев поручил разработать Предпринимательский кодекс и предусмотреть поэтапное увеличение ставки обязательных профессиональных взносов еще на 5 процентов

3004

Сегодня Глава государства Нурсултан Назарбаев выступил на открытии третьей сессии Парламента Республики Казахстан пятого созыва

В своем выступлении Глава государства отметил, что трехпартийный Мажилис Парламента продемонстрировал позитивные результаты, и сегодня в полной мере сложились эффективные механизмы взаимодействия между партийными фракциями.

Нурсултан Назарбаев определил ряд законотворческих задач на ближайшую перспективу.


Құрметті депутаттар!

Құрметті Үкімет мүшелері!

Қазақстан Республикасы Конституциясының 59 бабына сәйкес бесінші шақырылымдағы Парламенттің үшінші сессиясын ашық деп жариялаймын.

Құрметті Мәжіліс және Сенат депутаттары!

Баршаларыңызды жаңа парламенттік маусымның ашылуымен шын жүректен құттықтаймын.

Бесінші шақырылымдағы Парламент өзінің конституциялық өкілеттігі аясында бір жарым жыл жұмыс істеді. Осы уақыт ішінде үш партиялы Мәжіліс жоғары деңгейде қызмет атқара алатынын көрсете білді. Отандық парламентаризм тарихында тұңғыш рет заң шығару жұмысын бір шақырылымдағы депутаттардың өкілеттік мерзіміне тұтастай жоспарлау тәжірибесі енгізілді. Бұрын біз ондай жоспарды тек бір сессияға ғана жасайтын едік.

Екінші сессия барысында 100-ге жуық заң қабылданды. Қазақстан экономикасының құқықтық негізі жақсарып, салық жүйесі жетілдірілді, шағын және орта бизнесті дамытудың заңнамалық мәселелері шешілді. Зейнетақы жүйесін реформалау, білім беру жинақтау жүйесін құру, мемлекеттік қызмет көрсету туралы және басқа да көптеген маңызды әлеуметтік заңдар қабылданды. Бүгінгі таңда Парламенттің қарауында 30-ға жуық заң жобасы бар.

Парламентіміз жоғары саяси жауапкершілік режимінде жұмыс істеп, халық өкілі ретіндегі өз міндетін абыроймен атқарып келеді. Алдағы уақытта да осы қарқыннан таймау қажет. Себебі, біз дамудың ең шешуші сатысы – «Қазақстан 2050» стратегиясын жүзеге асыру кезеңіне аяқ бастық. Бұл Стратегияның алға қойған негізгі мақсаты – әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру. Бұл барша Қазақстан халқына, оның ішінде сіздерге айрықша міндеттер жүктейді.

Уважаемые депутаты!

Новая сессия Парламента начинается в условиях реализации Стратегии «Казахстан - 2050».

В своём Послании народу я определил целью новой почти полувековой эпохи - обеспечить вхождение Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран мира.

Глобальная ситуация такова, что нам придется не один год работать в сложных условиях. Мировая экономика мало предсказуема. В ней возможны крутые виражи и неоднозначные тенденции. Мы видим, как ещё вчера перспективные и динамичные страны, в один момент впали в полосу внутренних раздоров и конфликтов.

Сложные социальные проблемы обострились во многих странах. Рост безработицы, снижение доходов населения, диспропорции и контрасты социального развития - всё это реальность многих стран мира.

Ситуация в Казахстане в этом плане выгодно отличается от того, что происходит в большинстве из них. По итогам первого полугодия рост ВВП Казахстана составил более 5 процентов. Показатель ВВП на душу населения превысил 12 тысяч долларов. Совокупные международные резервы Казахстана, включая валютные активы Национального фонда, насчитывают порядка 90 миллиардов долларов.

Принимаются меры, в том числе законодательного характера, по расширению возможностей для инвестирования в казахстанскую экономику. Мы уверенно продолжаем инновационную индустриализацию, осуществляем переход к кластерному развитию нашей экономики.

В короткие сроки проведен новый этап административной реформы.

Во-первых, создана новая модель государственной службы. Сформирован корпус «А». Это – 543 государственных служащих, для которых установлены высокие требования. Количество политических служащих сократилось в 7,5 раз. В регионах обновилась треть акимов районов и городов, а на центральном уровне – 15 процентов руководящего состава исполнительных органов.

Во-вторых, проведена реформа местного самоуправления. На сельский уровень дополнительно переданы 5000 штатных единиц, закреплено 67 госфункций. Сегодня сельские акимы имеют право собирать налоги, формировать бюджет и финансировать решение местных проблем при участии самих жителей. Важным шагом стало проведение выборов 2,5 тысяч местных акимов. Это 91 процент всех акимов страны.

* * *

Биыл жергілікті билік органдарының мүмкіндіктері айтарлықтай күшейтілді. Оларға әлеуметтік салада қосымша өкілеттіктер берілді. Бұл олардың жергілікті көкейтесті мәселелерді дербес, әрі уақтылы шешуіне мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, бұл әкімдерге отандастары мен мемлекет алдында аса зор жауапкершілік жүктейді. Әрбір әкім бұл жауапкершілікті толығымен сезініп, өз міндеттерін лайықты атқаруы тиіс. Олар өздерін сайлаған халықтың заңды өкілдерінің сенімін адал да, шынайы еңбегімен ақтауға міндетті. Бұл жаңадан сайланған әрбір әкімнің қаперінде болуы шарт.

* * *

В-третьих, принят и реализуется Закон «О государственных услугах». Это улучшает бизнес-среду, повышает доверие граждан государству. Вместе с тем, Правительству необходимо продолжить данную работу, прежде всего, в части оказания медицинских, образовательных услуг.

В целом, наш Новый политический курс к середине ХХI века учитывает вызовы развитию нашей страны в глобальном, региональном и внутреннем измерении. Поэтому на основе новой долгосрочной Стратегии в ходе третьей сессии Парламенту необходимо решить важные законотворческие задачи по следующим пяти направлениям.

Первое. Приоритетом процесса законотворчества должно оставаться правовое обеспечение стабильного экономического роста. Я неоднократно говорил о том, что ждать скорого наступления эры всеобщей экономической стабильности беспечно. Вероятность новых глобальных кризисов не уменьшается.

Нестабильность цен на экспортную продукцию и сырье – это долговременная тенденция. Уповать только лишь на внешнее кредитование не разумно. Поэтому важно максимально задействовать все внутренние возможности и источники развития. В связи с этим важным является создание такой правовой среды, в которой отечественный бизнес чувствовал бы себя уверенно и эффективно развивался.

Я поручил Правительству разработать проект Предпринимательского кодекса. В нём надо закрепить базовые принципы деятельности казахстанских предпринимателей и их взаимодействия с государством. Это должна быть «конституция казахстанского бизнеса».

Другой важный законопроект – «О разрешениях и уведомлениях». В нём должны быть прописаны чёткие гарантии от любых бюрократических посягательств в отношении бизнес-структур. Поручаю Правительству внести данный проект в Мажилис до конца текущего года.

Важнейшая и приоритетная задача – принятие изменений в Закон «О недрах и недропользовании». В нём следует кардинально упростить систему предоставления прав на разведку, защититься от практики «непродуктивной» спекуляции месторождениями.

Еще имеются случаи, когда получают права на освоение природных ресурсов, но ничего в них не инвестируют, фактически, выводя их из экономического оборота. Месторождения, в которые не вкладываются средства, необходимо возвращать государству и передавать другим инвесторам. Так мы сможем привлечь новые инвестиции в геологоразведку.

Я уже давал поручение относительно работы на крупных стратегических месторождениях. В частности, надо предусмотреть механизмы по обязательным требованиям к инвесторам в плане содействия диверсификации экономики Казахстана на стадии заключения контрактов или внесения в них изменений.

Также для содействия развитию экономики и привлечению инвестиций своим Указом я поручил Правительству до 1 января 2014 года обеспечить разработку законодательной основы деятельности Национального управляющего холдинга «Байтерек».

Второй блок задач связан с принятием новых законодательных норм, стимулирующих инновационный процесс, особенно в приоритетных отраслях. Парламент уже рассматривает законопроект «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий» и сопутствующий к нему комплекс правовых норм.

Немаловажным является и повышение энергоэффективности и энергосбережения. Надо повсеместно формировать новую культуру энергосбережения, как в экономике, так и в повседневной жизни. Вы знаете, что моим Указом утверждена Концепция перехода к «зеленой экономике».

Однако ее реализация требует совершенно новых подходов к эффективности использования энергии. Для того чтобы выполнить поставленную мной задачу, до 2020 года нам следует обеспечить экономию энергии по 2,5% ежегодно, а после 2020 года - по 3,5%. Тогда мы достигнем необходимого уровня энергоэффективности отечественных предприятий и параллельно выполним задачи в рамках построения «зеленой экономики».

Реализация Концепции также потребует совершенствования законодательства. Эту работу надо вести оперативно, с тем, чтобы уже в ходе третьей сессии Парламент приступил к рассмотрению законодательных основ для становления и развития «зеленой экономики».

В связи с этим поручаю Правительству ускорить внесение на рассмотрение Парламента соответствующих законопроектов. Это особенно важно в связи с предстоящим проведением в Астане Международной выставки ЭКСПО-2017, темой которого выбрана «Энергия будущего». В ноябре текущего года Правительством будет внесен законопроект с необходимыми для организации и проведения ЭКСПО-2017 нормами. Его рассмотрение мною будет объявлено срочным. В течение первого квартала 2014 года необходимо принять данный закон.

Как вы знаете, государство целенаправленно улучшает социальные условия жизни граждан, в том числе по обеспечению жильем. В Парламент будут внесены проекты законов, направленные на совершенствование отношений в области жилищного строительства с долевым участием, а также по другим аспектам жилищных отношений. В целом по этому направлению работа ведется на должном уровне. Нам необходимо контролировать своевременное освоение средств на местах и обеспечение строительства жилья в намеченных объемах.

Третье. Важно активизировать работу по реформированию системы социального обеспечения граждан, прежде всего, пенсионного. В своем Обращении к казахстанцам в связи с реформой пенсионной системы я дал ряд поручений Правительству о дополнительных гарантиях роста пенсионных накоплений граждан.

В частности, необходимо, во-первых, обеспечить субсидирование за счёт бюджетных средств обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период нахождения в отпусках по рождению и уходу за детьми. Во-вторых, ввести 5-процентные обязательные отчисления средств работодателей на пенсионные счета своих работников. В-третьих, предусмотреть поэтапное увеличение ставки обязательных профессиональных взносов еще на 5 процентов. В-четвертых, обеспечить повышение эффективности инвестирования пенсионных активов в наиболее перспективные отрасли страны.

Социальная модернизация требует повышения культуры трудовых отношений. Поэтому более решительно должна идти модернизация казахстанского профсоюзного движения. В ходе работы третьей сессии надо принять новый Закон «О профессиональных союзах», который Правительство внесёт в ближайшее время.

Важный аспект социальной модернизации – укрепление законодательных основ молодежной политики. В этом плане законодателям надо рассмотреть законопроект о государственной молодежной политике. Также предстоит рассмотреть и принять законы о минимальных социальных стандартах и гарантиях, физической культуре и спорте и ряд других.

Четвертый ключевой блок законотворческих задач связан с модернизацией и глубокой реформой правоохранительного законодательства. Парламенту предстоит рассмотреть проекты новых Уголовного, Уголовно - процессуального, Уголовно - исполнительного кодексов, а также Кодекса об административных правонарушениях. По сути, будет сформирована новая правовая основа правоохранительной и судебной систем Казахстана с использованием мирового опыта.

Правительству и законодателям важно выстроить общий вектор между тенденциями гуманизации уголовного права и формирования в обществе «нулевой терпимости» к любым правонарушениям. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в неотвратимости и справедливости наказания за любые преступления и нарушения законов. И в то же время нельзя потворствовать правонарушителям, поощрять «легкость» отношения граждан к законам.

Принятие новых актов модернизирует систему уголовного судопроизводства. Казахстанское право будет выведено на качественный уровень, позволяющий безукоризненно обеспечивать защиту прав и свобод граждан.

Пятое. Важное направление – ратификация межгосударственных соглашений, подписанных Казахстаном с другими странами.

До 1 декабря текущего года Правительство разработает Дорожную карту по ратификации обязательств, принимаемых Казахстаном при вступлении в ВТО. В ближайшие год-два также предстоит работа по развитию Единого экономического пространства. Вместе с Беларусью и Россией мы формируем Евразийский экономический союз. В 2014 году будет завершена разработка основного пакета базовых соглашений нового уровня евразийской интеграции.

Убежден, что депутаты Мажилиса и Сената проведут плодотворную работу по всем этим направлениям законотворчества.

Құрметті депутаттар!

Мен Парламент депутаттары әрдайым тарихи міндеттердің биігінен табыла білеріне сенемін.

«Қазақстан 2050» стратегиясын жүзеге асыруды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуде Үкіметпен қоян-қолтық жұмыс істейді деп санаймын. Бірліксіз істе береке болмайтынын, Ынтымақ жүрген жерде Ырыс бірге жүретінін қаперден шығармайық. Басты байлығымыз – ел бірлігін сақтай отырып, биік мақсаттарға ұмтылуды мақсат еттік. Сол мақсаттарға бастайтын заңнамалық алғышарттарды жасайтын – сіздер.

Халық қалаулысы деген абыройлы мәртебенің салмағын ауырсынбай арқалайтындарыңызға мен сенемін. Сіздерге Қазақстанның өркендеуі жолында маңызды шешімдер қабылдайтын жұмыста зор табыс тілеймін.

Назарларыңызға рахмет!