Если у вас есть недвижимость или деньги за границей, не забудьте сдать форму 240 за 2019 год до 31 марта 2020 года

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Если у вас есть недвижимость или деньги за границей, не забудьте сдать форму 240 за 2019 год до 31 марта 2020 года

В соответствии с подпунктами 4), 11) и 12) пункта 1 статьи 363 Налогового кодекса, декларацию по индивидуальному подоходному налогу представляют налогоплательщики-резиденты, в том числе:

  • физические лица, получившие доходы из источников за пределами Республики Казахстан;
  • граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, превышающей 141-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, и действующий на 31 декабря отчетного налогового периода (на 2019 год сумма в размере 356 025 тенге);
  • граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода следующее имущество на праве собственности:

недвижимое имущество, которое (права и (или) сделки по которому) подлежит государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан;

долю участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.

Декларация по индивидуальному подоходному налогу (ф.240.00) представляется в налоговый орган по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Согласно пункту 3 статьи 208 Налогового кодекса декларацию по индивидуальному подоходному налогу можно представить в соответствующие налоговые органы по выбору:

1) в явочном порядке - на бумажном носителе, в том числе через Государственную корпорацию «Правительство для граждан»;

2) по почте заказным письмом с уведомлением - на бумажном носителе;

3) в электронной форме, допускающей компьютерную обработку информации.

ДГД по ВКОСалық кодексінің 363-бабы 1-тармағының 4, 11 және 12-тармақшаларына сәйкес жеке табыс салығы бойынша декларацияны мынадай резидент-салық төлеушілер, соның ішінде:

- Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден кірістер алған жеке тұлғалар;

- есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі шетел банктеріндегі банктік шоттарында республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 141 еселенген мөлшерінен асатын сомада ақшасы бар Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдар (2019 жыл үшін 356 025 тенге);

- есепті салықтық кезеңнің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша меншік құқығында мынадай мүлік бар Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдар:

шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органында (құқықтары және (немесе) мәмілелері) мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге (есепке алуға) жататын жылжымайтын мүлік;

эмитенттері Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде тіркелген бағалы қағаздар;

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде тіркелген заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі бар тұлғалар тапсырады.

Жеке табыс салығы бойынша декларация тұрған (тұрғылықты) жері бойынша салық органына есептi салықтық кезеңнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрiлмей тапсырылады.

Салық кодексінің 208-бабы 3-тармағына сәйкес жеке табыс салығы бойынша декларация тиісті салық органдарына таңдауы бойынша:

1) келу тәртібімен – қағаз жеткізгіште, оның ішінде "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорациясы арқылы (қосылған құн салығы бойынша салықтық есептілікті қоспағанда);

2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы – қағаз жеткізгіште;

3) ақпаратты компьютерлік өңдеуге жол беретін электрондық нысанда ұсынылады.

 

ШҚО бойынша мемлекеттік кірістер департаменті
Түсіндіру жұмыстары басқармасыРассказать друзьям:

Возврат к списку