Учёт

Заявление о применении налогового вычета в 2020 году применяется в произвольной форме

2332

В соответствии с нормами статьи 359 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) установлена утвержденная уполномоченным органом форма справки о расчетах с физическим лицом, применяемой при введении всеобщего декларирования.

 

Смотрите также:

Заявление работника о применении налоговых вычетов в РК в 2020 году

 

 

В соответствии со статьей 33 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Закон о введении) статьи 316366 Налогового кодекса первоначально были приостановлены на период с 01 января 2018 года до 1 января 2020 года и действовали в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении.

Вместе с тем  подпунктом 2) пункта 67 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 262-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения» срок приостановления  действия статей 316366 Налогового кодекса  был продлен до 1 января 2021 года.

 

Учитывая изложенное, в настоящее время Комитетом государственных доходов МФ РК проводится работа по приостановлению действия приказа Министра финансов Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года № 102 «Об утверждении форм заявления физического лица о применении налоговых вычетов и справки о расчетах с физическим лицом» на 1 января 2021 года (далее - Приказ).

После государственной регистрации Приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и включения его в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан, он будет размещен на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

В связи с изложенным, налоговый агент вправе пользоваться формой Заявления о применении налоговых вычетов и представлять справку о расчетах произвольной формы.

Пресс-служба КГД

 

Арыз нысаның қолдануға және еркін түрде есеп айырысу туралы аңықтаманы табыс етуге құқылы

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI ЗРК Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 359-бабының нормаларымен жалпыға бірдей декларациялауды енгізген кезде, жеке тұлғамен есепайырысу аңықтамасының нысаның құзыретті органмен бекіту  бекітілген.

 «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Енгізу туралы Заң) 33-бабына сәйкес Салық кодексінің 316-366-баптары 2018 жылдың 1 қаңтарынан 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін Енгізу туралы Заңының 33-бабында жазылған редакцияда қолданылған.

Сонымен қатар, «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет және салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы 3 шілдедегі № 262-VІ Қазақстан Республикасының Заңының 1-бабы 67-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Салық кодексінің 316-366-баптарының қолдану мерзімі 2021 жылдың 1 қаңтарына дейін тоқтата тұрды.

Айтылғанда ескере отырып, қазіргі таңда ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетімен «Жеке тұлғаның салықтық шегерімдерді қолдану туралы өтінішінің және жеке тұлғамен есеп айырысулар туралы анықтаманың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 1 ақпандағы № 102 бұйрығын (бұдан әрі - Бұйырық), 2021 жылдың 1 қаңтарына дейін қолдану мерзімің тоқтата тұру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Бұйырықтың Қазақстан Республикасының әділет министрлігінде тіркелгеннен кейін  және Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілердің Этолондық бақылау банкіне қосқаннан кейін, ол Қазақстан Республикасының Қражы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылады.

Айтылғанның негізінде,  салық агенті салықтық шегерімді қолдану туралы Арыз нысаның қолдануға және еркін түрде есеп айырысу туралы аңықтаманы табыс етуге құқылы.


 
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено