Как внести исправления в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Как внести исправления в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 458 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25.12.2017 г. № 120-VI (далее – Налоговый кодекс), заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов подлежит отзыву из налоговых органов на основании налогового заявления налогоплательщика об отзыве налоговой отчетности, представленного в налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 458 Налогового кодекса, налогоплательщик вправе представить налоговое заявление, указанное в пункте 1 статьи 458 Налогового кодекса, в случаях внесения изменений и дополнений в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 459 Налогового кодекса.

Подпунктом 2) пункта 3 статьи 458 Налогового кодекса предусмотрено, что отзыв заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов производится методом замены, при котором внесение изменений и дополнений в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов производится налогоплательщиком путем отзыва ранее представленного заявления с одновременным представлением нового заявления.


Исходя из изложенного следует, что в случаях необходимости внесения изменений и дополнений в ранее представленное заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, налогоплательщик представляет в налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика налоговое заявление об отзыве налоговой отчетности методом замены, при котором внесение изменений и дополнений в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов производится налогоплательщиком, путем отзыва ранее представленного заявления с одновременным представлением нового заявления.


Также для сведения сообщаем, что согласно пункту 4 статьи 458 Налогового кодекса одновременно с внесением изменений и дополнений в заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, налогоплательщик обязан представить дополнительную декларацию по косвенным налогам по импортированным товарам.

ДГД по ВКО


Бұрын ұсынылған тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішке өзгерістер енгізу тәртібі 

Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті келесіні хабарлайды.

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің (әрі қарай – Салық кодексі) 458-бабы 1-тармағына сәйкес тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтініш салық төлеушінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына ұсынылған салық төлеушінің салықтық есептілікті кері қайтарып алу туралы салықтық өтініші негізінде салық органдарынан кері қайтарылуға жатады.

Салық кодексінің 458-бабы 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес салық төлеуші Салық кодексінің 458-бабының 1-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішке өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларда, оның ішінде осы Салық кодексінің 459-бабының 2-тармағында көзделген жағдайда ұсынуға құқылы.

Салық кодексінің 458-бабы 3-тармағының 2-тармақшасына сәйкес тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішті кері қайтарып алу тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішке өзгерістер мен толықтырулар енгізуді салық төлеуші бір мезгілде жаңа өтінішті ұсына отырып, бұрын ұсынылған өтінішті кері қайтарып алу арқылы жүргізетін ауыстыру әдістерінің бірімен жүргізіледі.

Жоғарыда мазмұндалғандардан бұрын ұсынылған тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішке өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда салық төлеушінің орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша салық органына салық төлеуші бір мезгілде жаңа өтінішті ұсына отырып, бұрын ұсынылған өтінішті кері қайтарып алу арқылы жүргізетін ауыстыру әдістерінің бірімен жүргізеді.

Сонымен бірге, тауарларды әкелу және жанама салықтарды төлеу туралы өтінішке өзгерістер мен толықтырулар енгізумен бір мезгілде салық төлеушi импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі қосымша декларацияны ұсынуға міндетті екендігін мәлімет ретінде хабарлаймыз.

ШҚО бойынша МКД


Рассказать друзьям:

Возврат к списку